دسترسی سریع
مرمریت هتن آباد

مرمریت هتن آباد


سنگ برنز یک نوع مرمریت طوسی ساده می باشد و در حالت طبیعی رنگ طوسی سطح آن کمی تیره و روشن می شود.مرمریت هتن آباد از سنگ های بدون رگه و بسیار سالم می باشد این نوع سنگ جهت پروژه‌های بزرگ – پیاده رو و کف خیابان کاربرد دارد.

گالری هتن آباد


Bronze
CODE:MA-BR-H-1
CODE:MA-BR-H-1
Bronze
CODE:MA-BR-H-2
CODE:MA-BR-H-2
Bronze
CODE:MA-BR-H-3
CODE:MA-BR-H-3
Bronze
CODE:MA-BR-H-4
CODE:MA-BR-H-4
Bronze
CODE:MA-BR-H-5
CODE:MA-BR-H-5
Bronze
CODE:MA-BR-H-6
CODE:MA-BR-H-6
Bronze
CODE:MA-BR-H-7
CODE:MA-BR-H-7
Bronze
CODE:MA-BR-SA-8
CODE:MA-BR-SA-8
Bronze
CODE:MA-BR-SA-9
CODE:MA-BR-SA-9
Bronze
CODE:MA-BR-SA-10
CODE:MA-BR-SA-10
Bronze
CODE:MA-BR-11
CODE:MA-BR-11
Bronze
CODE:MA-BR-12
CODE:MA-BR-12
Bronze
CODE:MA-BR-13
CODE:MA-BR-13
Bronze
CODE:MA-BR-14
CODE:MA-BR-14
Bronze
CODE:MA-BR-15
CODE:MA-BR-15
Bronze
CODE:MA-BR-16
CODE:MA-BR-16
Bronze
CODE:MA-BR-17
CODE:MA-BR-17
Bronze
CODE:MA-BR-18
CODE:MA-BR-18
Bronze
CODE:MA-BR-19
CODE:MA-BR-19
Bronze
CODE:MA-BR-H-20
CODE:MA-BR-H-20
Bronze
CODE:MA-BR-21
CODE:MA-BR-21
Bronze
CODE:MA-BR-22
CODE:MA-BR-22
Bronze
CODE:MA-BU-23
CODE:MA-BU-23
Bronze
CODE:MA-BR-24
CODE:MA-BR-24
Bronze
CODE:MA-BR-25
CODE:MA-BR-25
Bronze
CODE:MA-BR-26
CODE:MA-BR-26
Bronze
CODE:MA-BR-TU-27
CODE:MA-BR-TU-27
Bronze
CODE:MA-BR-PO-28
CODE:MA-BR-PO-28
Bronze
CODE:MA-BR-29
CODE:MA-BR-29
Bronze
CODE:MA-BR-30
CODE:MA-BR-30
Bronze
CODE:MA-BR-31
CODE:MA-BR-31
Bronze
CODE:MA-BR-32
CODE:MA-BR-32

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ مرمریت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مرمریت های دیگر را ببینید