دسترسی سریع
روشویی-سینک سنگی

روشویی(سینک) سنگی


استفاده از سنگ طبیعی در زیبا سازی طراحی داخلی ساختمان طرفداران بسیار زیادی دارد و اکثر طراحان داخلی بخشی از کار خود را به استفاده از انواع سنگها اختصاص میدهند.بافت و طیف رنگ طبیعی سنگها یکی از مهمترین تفاوت است. روشویی(سینک)سنگی علاوه بر زیبایی فوق العاده نقش مهمی از نظر بهداشت و نظافت ایفا می کند این دو مورد باعث شده تا استفاده از روشویی(سینک)سنگی طرفداران زیادی پیدا کند. روشویی(سینک)سنگی جزء دسته بندی میشوند.
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-1
CODE:A-S-1
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-2
CODE:A-S-2
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-3
CODE:A-S-3
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-4
CODE:A-S-4
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-5
CODE:A-S-5
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-6
CODE:A-S-6
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-7
CODE:A-S-7
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-8<
CODE:A-S-8
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-9
CODE:A-S-9
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-10
CODE:A-S-10
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-11
CODE:A-S-11
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-12
CODE:A-S-12
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-13
CODE:A-S-13
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-14
CODE:A-S-14
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-15
CODE:A-S-15
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-16
CODE:A-S-16
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-17
CODE:A-S-17
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-18
CODE:A-S-18
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-19
CODE:A-S-19
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-20
CODE:A-S-20
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-21
CODE:A-S-21
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-22
CODE:A-S-22
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-23
CODE:A-S-23
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-24
CODE:A-S-24
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-25
CODE:A-S-25
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-26
CODE:A-S-26
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-27
CODE:A-S-27
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-28
CODE:A-S-28
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-29
CODE:A-S-29
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-30
CODE:A-S-30
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-31
CODE:A-S-31
روشویی-سینک سنگی
CODE:A-S-32
CODE:A-S-32

مصنوعات سنگی بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مصنوعات سنگی دیگر را ببینید