دسترسی سریع
تراورتن کرمی

تراورتن کرمی


سنگ های تراورتن به صورت طبیعی دارای سوراخ ها و قلل و فرج در سطح خودشان میباشند. تراورتن کرمی به دلیل رنگ آن حالتی آرام بخش به محیط اطراف خودش می دهد. جنس این نوع تراورتن بسیار مقاوم جهت کف سازی و فضاهای باز می باشد. علاوه بر آن به دلیل اینکه رنگ روشن یا سفیدی داخل این سنگ وجود ندارد کثیف شدن سطح آنها دیرتر مشخص می شود و در بلند مدت تغییر رنگ در سطح آنها وجود ندارد.

گالری تراورتن کرمی


تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-1
CODE:TR-CR-1
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-PO-2
CODE:TR-CR-PO-2
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-3
CODE:TR-CR-3
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-4
CODE:TR-CR-4
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-5
CODE:TR-CR-5
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-6
CODE:TR-CR-6
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-7
CODE:TR-CR-7
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-8
CODE:TR-CR-8
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-PO-9
CODE:TR-CR-PO-9
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-10
CODE:TR-CR-10
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-11
CODE:TR-CR-11
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-12
CODE:TR-CR-12
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-13
CODE:TR-CR-13
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-14
CODE:TR-CR-14
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-15
CODE:TR-CR-15
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-16
CODE:TR-CR-16
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-17
CODE:TR-CR-17
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-SP-18
CODE:TR-CR-SP-18
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-SP-19
CODE:TR-CR-SP-19
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-20
CODE:TR-CR-20
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-21
CODE:TR-CR-21
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-22
CODE:TR-CR-22
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-23
CODE:TR-CR-23
تراورتن کرمی
CODE:TR-CR-24
CODE:TR-CR-24

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

Length(mm) Width(mm) Thickness(mm)
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید